International Exhibition of Contemporary Housing in Serbia.

It is a review of the most significant, current achievements in the field of housing in the period 2010-2015. The primary goal of this event is to present and compare the latest achievements of architectural design in the field of housing at international level. Additionally, the goal of this event is to emphasize, from a critical aspect – review on a scientific basis, the values of individual works, their importance and impact on contemporary residential architecture, and also to affirm and bring this segment of architectural activity closer to the scientific, professional and general public.

Serbia 02

актуелних остварења у области становања у земљи и иностранству у периоду 2010–2015. године. Примарни циљ ове манифестације је да се на једном месту прикажу и упореде најновија достигнућа архитектонског пројектовања у области становања на међународном нивоу. Циљеви Изложбе су и да се кроз критички осврт – рецензију на научној основи, истакну вредности радова и њихов значај и утицај на савремену стамбену архитектуру, као и афирмација и приближавање овог сегмента архитектонске делатности научној, стручној и широј јавности.

“The design of the housing unit in Cehegin represents a unique, contemporary concept of an extension of a housing building in a residential neighborhood with traditional architecture. The penthouse with two levels and a levelled roof terrace is situated on the top of a two-story corner building of a simple and humble appearance. The newly built structure has an authentic architectonic expression, and it visually exists independently from the inherited structure, but through its introversion, inconspicuousness of form and coloration, it merges with the environment. The structure was created as a result of the poetic synergy of space and music, where the interior and exterior are permanently intertwined, and it is char- acterized by clarity, purity and dynamism of form. An irregular polyhedron was made by contrasting a succession of full and empty surfaces, while retaining a prominently sculptural and plastic form. Recessed and sloped window apertures provide optimum vistas and increased intimacy of space, and dissolve the monolithic mass of the structure, making it lighter in visual terms. Several specific ambient entities were conceived inside an open and polyvalent layout, and their continuity gives an impression of fluidity and unity of space. Inspired by music, the complex spiral volume made of surfaces with variable elevations and directions, forms a labyrinth which guides the users into various facilities until it reaches the top where it reconnects with its environment. The insistence on the continuity of physical space and its merging with the natural environment provides associations with the continuity of movement of matter in nature.”

“решење стамбене јединице у цехегину представља јединствени, савремени концепт надградње породичног објекта у резиденцијалном насељу традиционалне архитектуре. двоетажни пентхаус са степенастом кровном терасом налази се на врху угаоне двоспратне зграде једноставног и скромног изгледа. Новоизграђена структура аутентичног архитектонског израза, визуелно егзистира независно од наслеђеног објекта али својом интровертношћу, ненаметљивошћу форме и колоритним решењем, стоји у помирљивом односу са окружењем. Објекат настао као резултат поетичне синергије простора и музике, у коме се ентеријер и екстеријер налазе у сталном прожимању, одликује се јасноћом, чистотом и динамичношћу форме. Контрастирањем и континуираном разменом пуних и празних површина добијена је структура неправилног полиедра, изразито скулпторалне и пластичне форме. увучени и закошени прозорски отвори, који обезбеђују оптималну визуру и повећану интимност простора, разграђују основну монолитну масу и визуелно олакшавају објекат. унутар отвореног и поливалентног плана програмски је конципирано више специфичних амбијенталних целина, чији континуитет оставља утисак флуидности и целовитости простора. инспирисан музиком, комплексни спирални волумен сачињен од површина променљивих висина и праваца, формира лавиринт који наводи корисника на путању различитих употребних места, све до самог врха где се поново повезује са својим окружењем. Наглашавање континуитета физичког простора и његовог стапања са природним окружењем асоцира на континуитет кретања материје у природи.”

http://housing.gaf.ni.ac.rs/

http://www.archdaily.com/276533/lude-house-grupo-aranea

IV Encontro Luso-Espanhol de Arquitectura “Construir sobre o construído”

/// 28-29 de Octubre 2016, Cascais ///

Grupo Aranea forma parte de los arquitectos seleccionados para participar en el IV Encuentro Luso-Español de Arquitectura.

IV Encontro Luso-Espanhol de Arquitectura “Construir sobre o construído”

/// 28-29 de Octubre 2016, Cascais ///

Grupo Aranea forma parte de los arquitectos seleccionados para participar en el IV Encuentro Luso-Español de Arquitectura.

Workshop Formatting Architecture II

/// 17-23 de Julio 2016, Palma de Mallorca ///

Grupo Aranea participará en la segunda edición del taller Formatting Architecture II en Palma de Mallorca.

Workshop Formatting Architecture II

/// 17-23 de Julio 2016, Palma de Mallorca ///

Grupo Aranea participará en la segunda edición del taller Formatting Architecture II en Palma de Mallorca.

“Unfinished” winner of the Golden Lion 2016 Venice Biennale

/// June 2016, Venice ///

At the 15th international architecture exhibition in Venice, the Golden Lion for best national participant was awarded to Spain for an exhibition titled ‘Unfinished’.

“Unfinished” winner of the Golden Lion 2016 Venice Biennale

/// June 2016, Venice ///

At the 15th international architecture exhibition in Venice, the Golden Lion for best national participant was awarded to Spain for an exhibition titled ‘Unfinished’.

Pabellón Español de la Bienal de Venecia

// Aranea seleccionado para representar a España en el Pabellón Español de la Bienal de Venecia //

Pabellón Español de la Bienal de Venecia

// Aranea seleccionado para representar a España en el Pabellón Español de la Bienal de Venecia //

Aranea in GA Houses 2016

/// 19 March – 6 June, 2016 ///
Grupo Aranea in the 2016 edition of GA Houses Project.
GA gallery, Tokyo

Aranea in GA Houses 2016

/// 19 March – 6 June, 2016 ///
Grupo Aranea in the 2016 edition of GA Houses Project.
GA gallery, Tokyo

CIAB 7

/// 11 de Marzo, Valencia ///
Aranea será uno de los ponentes del VII Congreso Internacional de Arquitectura Blanca en la ETSAV de Valencia.

CIAB 7

/// 11 de Marzo, Valencia ///
Aranea será uno de los ponentes del VII Congreso Internacional de Arquitectura Blanca en la ETSAV de Valencia.

International Exhibition of Contemporary Housing in Serbia.

/// 3 november, Association of Architects of Nis Gallery ///
Grupo Aranea has been selected over 70 authors and author teams with 45 works from 22 countries, from 5 continents, to participate at this event. This international exhibition will present an overview of contemporary architectural creativity in the housing sector in the period between 2010 and 2015.

International Exhibition of Contemporary Housing in Serbia.

/// 3 november, Association of Architects of Nis Gallery ///
Grupo Aranea has been selected over 70 authors and author teams with 45 works from 22 countries, from 5 continents, to participate at this event. This international exhibition will present an overview of contemporary architectural creativity in the housing sector in the period between 2010 and 2015.

ARCHMARATHON 2015, Beirut

/// 10th October 2015, Beirut ///
As the overall winner of the ARCHMARATHON 2014 in Milan, Grupo Aranea was invited to ARCHMARATHON 2015 the event held this year in Beirut, being part of the opening conference.

ARCHMARATHON 2015, Beirut

/// 10th October 2015, Beirut ///
As the overall winner of the ARCHMARATHON 2014 in Milan, Grupo Aranea was invited to ARCHMARATHON 2015 the event held this year in Beirut, being part of the opening conference.

Valores de Arquitecto 2015

/// 30 de septiembre, Teatro Arniches, Alicante ///
Con motivo de la semana de la Arquitectura, invitado por el COACV, Francisco Leiva participará en este evento junto a Alfredo Payá, María José Marcos y Emilio Tuñón.

Valores de Arquitecto 2015

/// 30 de septiembre, Teatro Arniches, Alicante ///
Con motivo de la semana de la Arquitectura, invitado por el COACV, Francisco Leiva participará en este evento junto a Alfredo Payá, María José Marcos y Emilio Tuñón.

Couples & Mirror Co. 22 Stories of Spanish Architecture

/// 10 de septiembre al 27 de octubre, Berlín ///
Grupo Aranea is one of the twenty two architectural offices organized around couples in this exibition.

Couples & Mirror Co. 22 Stories of Spanish Architecture

/// 10 de septiembre al 27 de octubre, Berlín ///
Grupo Aranea is one of the twenty two architectural offices organized around couples in this exibition.