International Exhibition of Contemporary Housing in Serbia.

It is a review of the most significant, current achievements in the field of housing in the period 2010-2015. The primary goal of this event is to present and compare the latest achievements of architectural design in the field of housing at international level. Additionally, the goal of this event is to emphasize, from a critical aspect – review on a scientific basis, the values of individual works, their importance and impact on contemporary residential architecture, and also to affirm and bring this segment of architectural activity closer to the scientific, professional and general public.

Serbia 02

актуелних остварења у области становања у земљи и иностранству у периоду 2010–2015. године. Примарни циљ ове манифестације је да се на једном месту прикажу и упореде најновија достигнућа архитектонског пројектовања у области становања на међународном нивоу. Циљеви Изложбе су и да се кроз критички осврт – рецензију на научној основи, истакну вредности радова и њихов значај и утицај на савремену стамбену архитектуру, као и афирмација и приближавање овог сегмента архитектонске делатности научној, стручној и широј јавности.

“The design of the housing unit in Cehegin represents a unique, contemporary concept of an extension of a housing building in a residential neighborhood with traditional architecture. The penthouse with two levels and a levelled roof terrace is situated on the top of a two-story corner building of a simple and humble appearance. The newly built structure has an authentic architectonic expression, and it visually exists independently from the inherited structure, but through its introversion, inconspicuousness of form and coloration, it merges with the environment. The structure was created as a result of the poetic synergy of space and music, where the interior and exterior are permanently intertwined, and it is char- acterized by clarity, purity and dynamism of form. An irregular polyhedron was made by contrasting a succession of full and empty surfaces, while retaining a prominently sculptural and plastic form. Recessed and sloped window apertures provide optimum vistas and increased intimacy of space, and dissolve the monolithic mass of the structure, making it lighter in visual terms. Several specific ambient entities were conceived inside an open and polyvalent layout, and their continuity gives an impression of fluidity and unity of space. Inspired by music, the complex spiral volume made of surfaces with variable elevations and directions, forms a labyrinth which guides the users into various facilities until it reaches the top where it reconnects with its environment. The insistence on the continuity of physical space and its merging with the natural environment provides associations with the continuity of movement of matter in nature.”

“решење стамбене јединице у цехегину представља јединствени, савремени концепт надградње породичног објекта у резиденцијалном насељу традиционалне архитектуре. двоетажни пентхаус са степенастом кровном терасом налази се на врху угаоне двоспратне зграде једноставног и скромног изгледа. Новоизграђена структура аутентичног архитектонског израза, визуелно егзистира независно од наслеђеног објекта али својом интровертношћу, ненаметљивошћу форме и колоритним решењем, стоји у помирљивом односу са окружењем. Објекат настао као резултат поетичне синергије простора и музике, у коме се ентеријер и екстеријер налазе у сталном прожимању, одликује се јасноћом, чистотом и динамичношћу форме. Контрастирањем и континуираном разменом пуних и празних површина добијена је структура неправилног полиедра, изразито скулпторалне и пластичне форме. увучени и закошени прозорски отвори, који обезбеђују оптималну визуру и повећану интимност простора, разграђују основну монолитну масу и визуелно олакшавају објекат. унутар отвореног и поливалентног плана програмски је конципирано више специфичних амбијенталних целина, чији континуитет оставља утисак флуидности и целовитости простора. инспирисан музиком, комплексни спирални волумен сачињен од површина променљивих висина и праваца, формира лавиринт који наводи корисника на путању различитих употребних места, све до самог врха где се поново повезује са својим окружењем. Наглашавање континуитета физичког простора и његовог стапања са природним окружењем асоцира на континуитет кретања материје у природи.”

http://housing.gaf.ni.ac.rs/

http://www.archdaily.com/276533/lude-house-grupo-aranea

Archipel “La ville en marchant”

/// 19 de Junio 2017, Lion ///
El Valle Trenzado estará en Lion, a partir del 20 de junio como parte de una exposición titulada “La ville en marchant” en el Archipel, Centre De Culture Urbaine

Archipel “La ville en marchant”

/// 19 de Junio 2017, Lion ///
El Valle Trenzado estará en Lion, a partir del 20 de junio como parte de una exposición titulada “La ville en marchant” en el Archipel, Centre De Culture Urbaine

Conferencia en la UCJC

/// 19 de Mayo 2017, Madrid ///

El próximo viernes, Grupo Aranea estará en la sede de Almagro de la Universidad Camilo José Cela a las 16:00h. debatiendo sobre los espacios públicos y el peso de la ciudad en la docencia.

Conferencia en la UCJC

/// 19 de Mayo 2017, Madrid ///

El próximo viernes, Grupo Aranea estará en la sede de Almagro de la Universidad Camilo José Cela a las 16:00h. debatiendo sobre los espacios públicos y el peso de la ciudad en la docencia.

Exposición y Conferencia del “Barbara Cappochin” en Japón

/// Abril 2017, Tokio ///

El próximo mes de Abril, coincidiendo con los cerezos en flor, tendrá lugar la cuarta exposición itinerante de la Bienal Internacional de Arquitectura Barbara Cappochin en Japón. Como ganadores de la presente edición estaremos en Tokio para inaugurar la exposición y contar nuestros proyectos. Os esperamos el 8 de Abril en la Tokyo Showroon y el 10 de Abril en el Instituto de Cultura Italiano.

Exposición y Conferencia del “Barbara Cappochin” en Japón

/// Abril 2017, Tokio ///

El próximo mes de Abril, coincidiendo con los cerezos en flor, tendrá lugar la cuarta exposición itinerante de la Bienal Internacional de Arquitectura Barbara Cappochin en Japón. Como ganadores de la presente edición estaremos en Tokio para inaugurar la exposición y contar nuestros proyectos. Os esperamos el 8 de Abril en la Tokyo Showroon y el 10 de Abril en el Instituto de Cultura Italiano.

Conferencia en el COAC de Tarragona.

/// 11 de Mayo 2017, Tarragona ///

El Colegio de Arquitectos de Catalunya acogerá el próximo jueves 11 de mayo en el salón de actos a las 19.30 horas a Francisco Leiva que hablará de sus últimos proyectos y de las intenciones fundamentales que determinan la trayectoria de grupo aranea.

Conferencia en el COAC de Tarragona.

/// 11 de Mayo 2017, Tarragona ///

El Colegio de Arquitectos de Catalunya acogerá el próximo jueves 11 de mayo en el salón de actos a las 19.30 horas a Francisco Leiva que hablará de sus últimos proyectos y de las intenciones fundamentales que determinan la trayectoria de grupo aranea.

GA Houses Project 2017

/// 18 March – 4 June, Tokio ///

Grupo Aranea in the 2017 edition of GA Houses Project.
The annual exhibition and special issue is now being held—
Over 48 ongoing residential projects in various places are featured.
In this exhibition, you can see architects’ own presentation board, models or movies.
GA gallery, Tokyo

GA Houses Project 2017

/// 18 March – 4 June, Tokio ///

Grupo Aranea in the 2017 edition of GA Houses Project.
The annual exhibition and special issue is now being held—
Over 48 ongoing residential projects in various places are featured.
In this exhibition, you can see architects’ own presentation board, models or movies.
GA gallery, Tokyo

IX Ciclo de Conferencias en el COACM-AB

/// 28 de Febrero 2017, Albacete ///
Francisco Leiva estará en el Colegio de Arquitectos de Albacete para la primera conferencia del ciclo “CHISPAZOS DE TALENTO 2017”

IX Ciclo de Conferencias en el COACM-AB

/// 28 de Febrero 2017, Albacete ///
Francisco Leiva estará en el Colegio de Arquitectos de Albacete para la primera conferencia del ciclo “CHISPAZOS DE TALENTO 2017”

IV Encontro Luso-Espanhol de Arquitectura “Construir sobre o construído”

/// 28-29 de Octubre 2016, Cascais ///

Grupo Aranea forma parte de los arquitectos seleccionados para participar en el IV Encuentro Luso-Español de Arquitectura.

IV Encontro Luso-Espanhol de Arquitectura “Construir sobre o construído”

/// 28-29 de Octubre 2016, Cascais ///

Grupo Aranea forma parte de los arquitectos seleccionados para participar en el IV Encuentro Luso-Español de Arquitectura.

Workshop Formatting Architecture II

/// 17-23 de Julio 2016, Palma de Mallorca ///

Grupo Aranea participará en la segunda edición del taller Formatting Architecture II en Palma de Mallorca.

Workshop Formatting Architecture II

/// 17-23 de Julio 2016, Palma de Mallorca ///

Grupo Aranea participará en la segunda edición del taller Formatting Architecture II en Palma de Mallorca.

“Unfinished” winner of the Golden Lion 2016 Venice Biennale

/// June 2016, Venice ///

At the 15th international architecture exhibition in Venice, the Golden Lion for best national participant was awarded to Spain for an exhibition titled ‘Unfinished’.

“Unfinished” winner of the Golden Lion 2016 Venice Biennale

/// June 2016, Venice ///

At the 15th international architecture exhibition in Venice, the Golden Lion for best national participant was awarded to Spain for an exhibition titled ‘Unfinished’.

Pabellón Español de la Bienal de Venecia

// Aranea seleccionado para representar a España en el Pabellón Español de la Bienal de Venecia //

Pabellón Español de la Bienal de Venecia

// Aranea seleccionado para representar a España en el Pabellón Español de la Bienal de Venecia //